Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm
bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch
bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do
Trustwave cung cấp.
• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài
khoản được xác thực.
• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo
quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Thời Trang Pet.vn áp dụng với Khách hàng:
• Thời Trang Pet cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác
Cổng Thanh Toán cung cấp cho Thời Trang Pet. Thời Trang Pet không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách
hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác
Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử
dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Thời Trang Pet.vn. Đối Tác Cổng
Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Thời Trang Pet chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và
tên ngân hàng.

Thời Trang Pet cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động